Eesti Kutsehaigete Liidu arengukava 2016–2026

Tegevuse eesmärk

 • Eesti  Kutsehaigete Liit on avalikes huvides tegutsev eraõiguslik juriidiliste  isikute  vabatahtlik ühendus, mis ühendab kutsehaigete ühinguid , teisi juriidilisi ühinguid, kelle tegevusvaldkonnaks on töö kutsehaigete ja tööõnnetuses kannatanutega.
 • Kutsehaigete Liidu  põhieesmärk  on kutsehaigete ja tööõnnetuses  kannatanute õiguste kaitsmine, elukvaliteedi parandamine, informeerimine ja kutsehaigeid  puudutavate poliitikate kujundamise protsessis  osalemine.
 • Eesti Kutsehaigete Liit on kutsehaigete poliitika edendamise  alaseks üleriigiliseks koostöö – ning koordinatsiooniorganiks  Eestis.

Visioon

 • Eesti Kutsehaigete Liit on tugev strateegiline  koostööpartner maakondlikele   organisatsioonidele kutsehaigete heaolu edendamisel, kaitstes kutsehaigete  inim- ,kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi.
 • Tõstab kutsehaigete  suutlikkust osaleda ühiskondlikus  elus ja tööturul.

Tegevusplaanid

 • Üleriigiliste teabepäevade ,ühistegevuse ja koolitusürituste korraldamine .
 • Liikmesorganisatsioonide  juhtide regulaarne  koolitamine.
 • Kutsehaigetele liikmesorganisatsioonide kaudu  kutsehaigeid puudutava  informatsiooni jagamine.
 • Haigustega  toimetulekuõpetused.
 • Eesti Kutsehaigete Liidu kodulehel  informatsiooni jagamine.
 • Vastavalt rahalistele  võimalustele õppematerjali väljaandmine.
 • Koostöö tegemine Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, Riigikogu  sotsiaalkomisjoniga, õiguskomisjoniga,  sotsiaalministeeriumi  ja justiitsministeeriumiga, Eesti Puuetega Inimeste Fondiga.
 • Kaasata kutsehaigeid ühiskonnaellu ja parandada nende  elukvaliteeti.
 • Osalemine  kutsehaigeid  puudutavate  seaduste , muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade ,programmide  ja projektide väljatöötamises ja elluviimises.
 • Puuetega inimeste võrdsete võimaluste  loomise standardreeglite täitmise jälgimine.
 • Kandidaatide esitamine  valitavatesse omavalitsuse ja riigivõimu  struktuuridesse.
 • Sotsiaalne – ja juriidiline nõustamine.
 • Info vahendamine ühiskonna ja  kutsehaigete vahel.

Arengukava  on vastu võetud 08.detsembril 2015 Eesti Kutsehaigete Liidu volikogu koosolekul.