Vajalikud dokumendid

TERVISEKAHJU HÜVITISE ARVESTUSE ALUSEKS OLEVAD DOKUMENDID

1. Kutsehaigestumise teatis Põhja Eesti Regionaalhaigla kutsehaiguste ja töötervishoiu keskusest

2. Keskmise sissetuleku arvestamiseks tööõnnetusele või kutsehaiguse diagnoosile eelnenud 12 täistööajaga töötatud kuude töötasu

3. Tööinspektsiooni uurimiskokkuvõte kutsehaigestumise korral (ka tööõnnetuse korral, kui tööinspektsioon on koostanud uurimiskokkuvõtte)

4. Tööõnnetusraport tööõnnetuse korral

5. Tööealistel Töötukassa töövõimetoetuse määramise kehtiv otsus

6. Sotsiaalkindlustusameti tõend tervisekao ulatuse määramise kohta protsendiliselt

7. Väljavõte tööraamatust ja lepingutest mitme kahju tekitaja korral vastutuse osa määramiseks ( seda on vaja juhul, kui kutsehaigestumise teatisel on näidatud, et haigestumine tekkis mitme tööandja juures).

8. Töötamise korral kehtiv tööleping

9. Töötamise korral tõend töötasu suuruse kohta


ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.

1. Справка о профессиональном заболевании из Центра профессиональных заболеваний и гигиены труда Северо-Эстонской региональной больницы.

2. Для расчета среднего дохода – заработная плата за 12 месяцев работы на условиях полного рабочего дня до постановки диагноза «несчастный случай на производстве» или «профессиональное заболевание»

3. Сводка расследования инспекции труда в случае профессионального заболевания (также в случае несчастного случая на производстве, если инспекция труда составила заключение расследования)

4. Акт о несчастном случае на производстве при несчастном случае на производстве

5. Вступившее в законную силу решение об определении пособия по безработице для лиц трудоспособного возраста

6. Справка Департамента социального страхования об определении степени потери здоровья в процентах

7. Выписка из трудовой книжки и договоров для определения доли ответственности в случае множественного причинения вреда (нужно, если в извещении о профессиональном заболевании указано, что заболевание возникло у нескольких работодателей).

8. В случае трудоустройства действующий трудовой договор

9. В случае трудоустройства справка о заработной платe