Hüvitamine

Igakuiselt makstavale sissetuleku vähenemisest tingitud kahjuhüvitisele on sul õigus kui:

  1. sul puudub tervisekahjustuse tõttu sissetulek – sa ei tööta
  2. töötad tervisekahjustuse tõttu osalise tööajaga või teisel töökohal ja su sissetulek on vähenenud
  3. Pane tähele, et kahjuhüvitise nõue tuleb esitada tööandjale, kes on kahju tekkimises süüdi. Kui tööandja ei ole nõus hüvitist maksma, saad esitada nõude hüvitise väljamõistmiseks kohtusse.
  4. Nõude esitamise tähtaeg on 3 aastat alates sissetuleku vähenemisest.

Sotsiaalkindlustusameti poole on sul õigus pöörduda, kui tööandja on õigusjärglaseta likvideeritud.

Kui oled tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni), on sul vaja enne kahjuhüvitise taotlemist lasta hinnata oma töövõimet Töötukassas.

Kui Töötukassa otsustab, et su töövõime ei ole vähenenud, siis õigust kahjuhüvitisele ei teki.

Töötukassa otsuse peale on õigus esitada vaie.

Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal sa vaidlustatavast toimingust või haldusaktist teada said või oleksid pidanud teada saama.

Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehel https://epikoda.ee/ on vastav vaide põhi koos juhendmaterjaliga.

Kui Töötukassa on hinnanud sinu töövõime osaliseks või puuduvaks, siis tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse tervisekao ulatuse ja lisakulutuste (retseptiravimite ja taastusravi vajaduse) tuvastamiseks, mis on aluseks tervisekahju hüvitise arvestamisel.

  1. Taotlus on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et
  2. Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahjuhüvitise blanketid

Sotsiaalkindlustusameti poole saab pöörduda tervisekahju hüvitise nõudega, kui tööandja on likvideeritud ja tal ei ole õigusjärglast. Hüvitise maksmise kohustuse võtab sel juhul enda kanda riik.