Töövõime hindamine (TVH)

Töötukassa hindab töövõimet ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust. Töövõime hindamisel võetakse arvesse terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osaluse piiranguid. Selleks hinnatakse inimese kehalist ja vaimset võimekust erinevates valdkondades. Inimesele, kelle töövõime on osaline või puuduv maksab Töötukassa töövõimetoetust.

Enne taotluse täitmist teavitage perearstist, et soovite töövõime hindamise taotlust esitada. Kontrollige, et teie tervisandmed kajastavad teie terviseseisundit ja oleks kantud tervise infosüsteemi http://www.digilugu.ee/. Viimane sissekanne teie digiloos ei tohi olla vanem kui kuus kuud.

Koos töövõime hindamisega saab taotleda ka puude raskusastme tuvastamist, mille puhul tuleb esitada ühistaotlus Töötukassale.

Töövõime hindamise taotlemisel on vajalikud järgmised dokumendid:

  1. isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass, töötukassa esinduses isiku tuvastamiseks);
  2. seadusliku esindaja või volitatud esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).
  3. tervisedokumendid, mis ei ole tervise infosüsteemi kantud
  4. muud dokumendid (nt rehabilitatsiooniplaan ja omaosalusega taastusravi,jms).

Blanketid Töötukassa kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/et

Töötukassa otsuse peale on õigus esitada vaie, kui otsus ei vasta sinu subjektiivse hinnangu alusel sinu terviseseisundile.

Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal sa vaidlustatavast toimingust või haldusaktist teada said või oleksid pidanud teada saama.

Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehel https://epikoda.ee/ on vastav vaide põhi koos juhendmaterjaliga.

Töötukassa vaide põhi