Õigusaktid

Võlaõigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032022015#para127

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/109112022004#para22

Määrus 172
https://www.riigiteataja.ee/akt/23410

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/128042022006

Töövõimetoetuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/104032022008

Tervisekahju hüvitise määramisel ja arvestamisel lähtutakse alljärgnevatest õigusaktidest. Määrust 172 (Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamise ajutise korra kohta) kasutatakse metoodilise juhendina seni kuni õigusakti sätted ei lähe vastuollu Võlaõigusseadusega.